Kwaliteitsrapporten


Kwaliteit van zorg

Mijn Thuiszorg is een regionaal opererende thuiszorgorganisatie die wijkverpleging en ambulante begeleiding levert met kleine, zelfsturende teams bestaande uit  Het team levert persoonlijke zorg maar ook zorg aan cliënten met een chronische aandoening, zorg en begeleiding voor cliënten met dementie. Daanraast ambulante begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider die het aanspreekpunt is voor de cliënt. Daarnaast is er binnen het team veel aandacht voor preventie. Uitgangspunt is het landelijk in gebruik zijnde Kwaliteitskader wijkverpleging en het Drenths kwaliteitskader.

 

1. De cliënt staat centraal

 

De medewerkers kennen de cliënt en hebben de zorgvraag in beeld. Er wordt tijd genomen voor de intake en voor het opbouwen van de zorgrelatie. In samenspraak met de cliënt en zijn familie / mantelzorg wordt het zorgplan en/of ondersteuningslan opgesteld en worden doelen bepaald. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal. Omdat dit er voor iedereen anders uitziet vraagt iedere situatie ook om andere oplossingen. Belangrijk hierbij is dat er een actieve bijdrage wordt geleverd aan het in stand houden en bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten. We vinden het hierbij belangrijk dat de cliënt de regie over zijn eigen leven houdt. Iedere cliënt heeft toegang tot zijn eigen digitale zorgdossier (o.m. zorgplan en rapportages). In dit dossier kan de cliënt ook zelf rapporteren.

 

2. De zorg wordt op en met elkaar afgestemd

 

De zorg wordt met de cliënt, maar ook in overleg met de mantelzorgers afgestemd. De medewerkers ondersteunen de mantelzorgers, proberen overbelasting te voorkomen en hebben hierin een signalerende functie. Daarnaast werken de medewerkers nauw samen met de andere zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut., GGZ en/of VNN Zo nodig wordt een zogenaamd multidisciplinair overleg gepland, de wijkverpleegkundige of coordinerende begeleider heeft hierin een coördinerende rol.

 

3. Veiligheid

 

Veiligheid is een belangrijk begrip in de zorg. Medewerkers geven advies als zij in de woonomgeving van de cliënt onveilige situaties signaleren. Te denken valt aan kans op uitglijden in de douche, onveilige drempels, etc. Als cliënten hulp nodig bij de inname van de medicatie wordt in overleg met de apotheker gezorgd voor een actueel medicatieoverzicht en toedienlijsten zodat medicijnen volgens de geldende afspraken worden aangereikt.

De medewerkers van Mijn Thuiszorg werken volgens de landelijk geldende protocollen, richtlijnen en standaarden. Daarnaast worden de Leidraad Veilige Zorgrelaties en de Meldcode huiselijk geweld gebruikt wanneer hiertoe aanleiding is.

 

Kwaliteitsrapport 2019


Mijn Thuiszorg is een organisatie welke werkt met clienten die binnen het kwaliteitskader wijkverpleging vallen.
Over het jaar 2019 is een kwaliteitsrapport opgesteld waarin terug geblikt wordt op de gegeven zorg en de kwaliteit hiervan.


Het volledige rapport is op te vragen bij Mijn Thuiszorg. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar; info@mijnthuiszorg.nl