0528-23 35 09
info@mijnthuiszorg.nl

Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

Begripsbepalingen

1.1 Onder Mijn Thuiszorg wordt in deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Verstaan: Mijn Thuiszorg hierna te noemen zorgaanbieder.

1.2 Onder cliënt wordt verstaan: de natuurlijke persoon die van de diensten van Mijn Thuiszorg gebruik wenst te maken of gebruik maakt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met Mijn Thuiszorg wenst te sluiten of sluit.

1.3 Onder vertegenwoordiger wordt verstaan: de wettelijke vertegenwoordiger van de client of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de client persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.

1.4 Onder zorgaanbieder wordt verstaan: de rechtspersoon die zorg verleend, gefinancierd op grond van de Wet langdurige zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde zorg en/of aanvullende diensten

1.5 Onder Indicatie wordt verstaan.’ het besluit waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van de WLZ of WMO Afhankelijk van de wettelijke regeling kan een indicatie gesteld worden door het CIZ (WLZ) of de gemeente (WMO).

1.6 Incident. Ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het zorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de client.

1.7 Onder Mijn Thuisbegeleiding wordt verstaan. Onderdeel van Mijn Thuiszorg, waarin ambulante begeleiding aan cliënten wordt geboden.

1.8 Onder Mijn Thuishulp wordt verstaan. Onderdeel van Mijn Thuiszorg, waarin huishoudelijke ondersteuning aan cliënten wordt geboden.

2.Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en de zorgaanbieder gesloten overeenkomst (hierna te noemen de overeenkomst) met betrekking tot zorg zonder verblijf.
2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

3. Bekendmaking algemene voorwaarden

1. De zorgaanbieder heeft de algemene voorwaarden op de website vermeld.

4. Afwijking van de algemene voorwaarden

De zorgaanbieder kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de client en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

5. Duidelijke informatie

1. Steeds als de zorgaanbieder de client informatie verschaft, doet hij dit op een voor de client geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de client de informatie heeft begrepen. Als de zorgaanbieder de informatie elektronisch verschaft vergewist hij zich ervan of de client deze informatie kan ontvangen.
2. lndien het belang van de cliënt dit vereist dient de zorgaanbieder de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de client.
3. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de client of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

6 Bevoegdheden van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de Opdrachtgever wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt.

7 Keuze-informatie

1. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft die het voor de client mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere zorgaanbieders, teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken.
2. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie beschikbaar is op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal.

8 Intake

1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst biedt de zorgaanbieder de client schriftelijke informatie aan over tenminste de volgende punten:

a. De vormen van zorg die de zorgaanbieder kan bieden, de gevolgen van een
nieuwe indicatie als deze lichtere of zwaardere zorg noodzakelijk maakt en de mogelijkheid van beëindiging voor afloop van de indicatie als de zorg niet langer nodig is;
b. De procedure ter verkrijging van een nieuwe indicatie, de mogelijkheid dit door de zorgaanbieder te laten doen en de gevolgen daarvan;
c. Het doorgeven van een contactpersoon en de mogelijkheid tot het aanstellen van een vertegenwoordiger en de wettelijke regels die daarop betrekking hebben;
d. Mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin de client
uit hoe hij wil dat er wordt gehandeld, indien hij in een situatie komt waarin hij niet meer voor zichzelf kan beslissen;
e. De procedure rond het opstellen van een ondersteuningsplan.
f. De zorg en/of diensten die de cliënt al dan niet zelf moet betalen en de keuzemogelijkheid om van die zorg en/of diensten al dan niet gebruik te maken;
g. De mate waarin de zorgaanbieder gebruik maakt van de diensten van vrijwilligers;
h. Sleutelbeheer;
i. De bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie;
j. Waar de client eraan moet voldoen om de zorgverleners en andere personen
werkzaam bij of in opdracht van de zorgaanbieder in staat te stellen te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden;
k. De mogelijkheid om wensen van de cliënt te honoreren;
l. De wettelijke mogelijkheden van inspraak, de collectieve medezeggenschapsmogelijkheden en de manier waarop hieraan invulling is gegeven inclusief de contactgegevens van het medezeggenschapsorgaan;
m. Het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken;
n. Het beleid ten aanzien van vrijheidsbeperking;
o. De klachtenregeling;
p. Deze algemene voorwaarden;
q. Indien van toepassing de instructies voor eventuele zorgverlening op afstand;
r. Het privacy beleid;
s. Het medicatiebeleid.

2. Tijdens het intakegesprek gaat de zorgaanbieder na of de cliënt de schriftelijke informatie heeft begrepen. Tijdens het gesprek of zo spoedig mogelijk daarna maakt de client aan de zorgaanbieder zijn keuzes kenbaar met betrekking tot de besproken punten.

3. Als de cliënt ten tijde van het laatste gesprek voor de totstandkoming van de overeenkomst nog niet beschikt over een indicatiebesluit, verklaart hij schriftelijk dat een indicatiestelling is aangevraagd.

4. De cliënt informeert de zorgaanbieder meteen indien hij ondersteuning van andere zorgaanbieders ontvangt.

9. Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de client het aanbod van de zorgaanbieder aanvaardt. Ter bevestiging hiervan ondertekenen de zorgaanbieder en de client de overeenkomst.
2. De client wordt binnen z.s.m. geïnformeerd over het indicatiebesluit.
3. De overeenkomst bevat in ieder geval:
a. Een verwijzing naar de geïndiceerde ondersteuning;
b. Een bepaling dat het op te stellen ondersteuningsplan onderdeel uitmaakt van de overeenkomst;

10. Ondersteuningsplan

Totstandkoming van het ondersteuningsplan
1. De zorgaanbieder stelt in samenspraak met de client een ondersteuningsplan op. De zorgaanbieder biedt de client ondersteuning aan bij het overleg over het plan.
2. Uiterlijk zes weken na aanvang van de zorgverlening legt de zorgaanbieder het overeenkomstig lid 1 opgestelde ondersteuningsplan ter instemming voor aan de client.
3. Het ondersteuningsplan wordt van kracht na instemming van de client. De zorgaanbieder en de cliënt ondertekenen het ondersteuningsplan. Het ondertekende ondersteuningsplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de client.

Doel en inhoud van het ondersteuningsplan
1. Het plan heeft tot doel de kwaliteit van leven van de client te ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en mogelijkheden.
2. Het plan beschrijft de gezondheidssituatie van de cliënt ten gevolge van diens aandoeningen/beperkingen, de prognoses daarvan en de daarmee samenhangende risico’s voor diens gezondheid en welzijn.
3. In het plan wordt in ieder geval vastgelegd:
a. Welke disciplines de verschillende onderdelen van het ondersteuningsplan uitvoeren en op welke momenten of met welke regelmaat;
b. Wie binnen de organisatie van de zorgaanbieder het vaste aanspreekpunt is voor de Client.
c. Welke familieleden van de cliënt of anderen bij de ondersteuning worden betrokken of over de ondersteuning worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt;
d. De momenten van evaluatie van het ondersteuningsplan.

Naleving van het ondersteuningsplan
1. De zorgaanbieder voert de ondersteuning uit volgens de afspraken in het plan.
2. Als de zorgaanbieder afgesproken ondersteuning met conform het plan kan verlenen, stelt de zorgaanbieder de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de client afgesproken ondersteuning niet conform het plan kan ontvangen, stelt de client de zorgaanbieder daarvan meteen in kennis.
3. Het ondersteuningsplan wordt minimaal een keer per jaar in samenspraak met de client geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse evaluatie.
4. Indien tussentijds afwijking van het ondersteuningsplan noodzakelijk is, is toestemming van de client vereist.
5. De zorgaanbieder instrueert individuele zorgverleners over de rechten van de client ten aanzien van zijn ondersteuningsplan en stelt de client hiervan op de hoogte.
6. Als de client voor een bepaalde! periode of bepaald moment geen ondersteuning of diensten wenst te ontvangen, meldt de client dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de zorgaanbieder. Doet hij dit niet, dan kan de zorgaanbieder kosten in rekening brengen aan de client, tenzij de client kan aantonen dat hij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg.

11. Privacy

Algemeen
1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 — 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt wat daar is bepaald.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
1. De zorgaanbieder moet toestemming krijgen van de client:
Als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de client als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren en deze kunnen worden geobserveerd door anderen dan de client:
a. Als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie.
2.. Onder anderen zoals bedoeld in lid 5.2.1 sub a wordt niet verstaan:
a. Degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is;
b. De vertegenwoordiger.
3. Indien de zorgaanbieder bij ondersteuningsmomenten of bij een gesprek een zorgverlener in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn, moet hij daarvoor toestemming krijgen van de client.

Bewaren van gegevens
1. Als de zorgaanbieder zorginhoudelijke gegevens over de client vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel de zorgaanbieder als de client.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de zorgaanbieder de gegevens en krijgt de client een kopie als hij dat wit. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van client ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de zorgaanbieder aan derden
1. De zorgaanbieder verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de client geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden. behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:
a. Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
b. De vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
3. Na overlijden geeft de zorgaanbieder desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld
4. De zorgaanbieder instrueert individuele zorgverleners over hun geheimhoudingsplicht en stelt de client hiervan op de hoogte.

12 Kwaliteit en veiligheid Zorg

1. De zorgaanbieder levert zorg met inachtneming van de normen zoals die door representatieve
organisaties van in ieder geval zorgaanbieders en client en in overleg met de inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld.
2. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat alle medewerkers die binnen de organisatie van de zorgaanbieder of in opdracht van de zorgaanbieder ondersteuning verlenen aan de client.
a. Hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
b. Handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep. Afwijking van de professionele standaard moet de zorgaanbieder motiveren en aan de cliënt uitleggen. De zorgaanbieder maakt aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de client in het ondersteuningsplan.
3. De zorgaanbieder zorgt voor continuïteit van de zorg.

Veiligheid
De zorgaanbieder maakt gebruik van deugdelijk materiaal.

Afstemming (één cliënt – meer hulpverleners)
1. Binnen de organisatie van de zorgaanbieder
a. Als een client te maken heeft met twee of meer zorgverleners die binnen de organisatie van de zorgaanbieder of in opdracht van de zorgaanbieder werken, zorgt de zorgaanbieder dat alle betrokken zorgverleners:
1. Elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de client;
2. De client tijdig door verwijzen naar een andere zorgverlener voor zover de
ondersteuning buiten de bevoegdheid of deskundigheid van eerstgenoemde zorgverlener valt, of op verzoek van de client;
3. Met elkaar periodiek overleggen over de cliënt
4. Bij overdracht van de client aan een andere zorgverlener alle relevante gegevens doorgeven en de client daarover informeren.
5. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat voor de cliënt te allen tijde duidelijk is:
a. Wie voor welke ondersteuning verantwoordelijk is;
b. Wie het aanspreekpunt is voor vragen van de client, diens vertegenwoordiger en familieleden.

2. Binnen en buiten de organisatie van de zorgaanbieder
a. Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners waarvan tenminste
een niet binnen de organisatie van de zorgaanbieder of in opdracht van de zorgaanbieder werkt, zorgt de zorgaanbieder ervoor dat:
1. De taken en verantwoordelijkheden rond de zorgverlening aan de client tussen de betrokken zorgverleners zijn verdeeld;
2. Afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokken zorgverleners met toestemming van de client plaatsvindt, waarbij de ervaringen van de
client worden meegenomen.

Incidenten
1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert de zorgaanbieder de betreffende client over:
a. De aard en de oorzaak van het incident;
b. Of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.
2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de client,
bespreekt de zorgaanbieder de voor de aanpak daarvan mogelijke ondersteuningsalternatieven met de cliënt en maakt afspraken over de aanvang van de gekozen ondersteuning en het vervolg. De zorgaanbieder wijst de client hierbij uitdrukkelijk op de mogelijkheid van een second opinion binnen of buiten de organisatie van de zorgaanbieder.
3. De zorgaanbieder verleent adequate ondersteuning teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënt te beperken. In geval van spoedeisende zorg betekent dit dat aan het genoemde in lid 2 niet hoeft te worden voldaan.

Zorg voor persoonlijke eigendommen
De zorgaanbieder zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt, zorgvuldig omgaan met diens eigendommen.

13 Begeleiding op afstand

Begeleiding op afstand
1. lndien mogelijk en in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder verleent, faciliteert en ondersteunt de zorgaanbieder, na toestemming van de client ondersteuning op afstand. Deze toestemming wordt opgenomen in het ondersteuningsplan.
2. De zorgaanbieder spreekt met de client af hoe de voor de zorgverlening relevante informatie-uitwisseling zal plaatsvinden en de termijnen waarbinnen de betrokken partijen de informatie moeten verschaffen. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.
3. De zorgaanbieder informeert de client vooraf over de randvoorwaarden voor
verantwoorde ondersteuning op afstand en controleert of aan die randvoorwaarden wordt voldaan.
4. De zorgaanbieder zorgt dat de client goed begrijpt wie waarvoor verantwoordelijk is.
5. AIIe rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden gelden onverkort in geval van ondersteuning op afstand.

14 Verplichtingen van de client

Verplichtingen van de client
1. Elke client legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de zorgaanbieder met een wettelijk erkent, geldig legitimatiebewijs.
2. Bij de intake geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.
3. De client geeft de zorgaanbieder, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring.
4. De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de zorgverleners, andere personen werkzaam bij of in opdracht van de zorgaanbieder en vrijwilligers.
5. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om de zorgaanbieder in staat te stellen de ondersteuning te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.
6. De client moet zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de zorgaanbieder de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan of in het kader van veiligheid
7. Zodra de cliënt begeleiding/ondersteuning ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert hij de zorgaanbieder daarover.
8. De client moet met bekwame spoed melding maken van de door hem geconstateerde schade.

15 Betaling

Betaling
1. De cliënt is de zorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen begeleiding en/of ondersteuning en diensten voor zover deze niet op grond van de WLZ of de WMO rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente, worden betaald.
2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van zorg en diensten stuur t de zorgaanbieder een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt.
3. De zorgaanbieder geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
4. Na het verstrijken van de tweede betalingstermijn is de zorgaanbieder gerechtigd administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten en rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.
a. De in lid 9. .4 bedoelde administratiekosten bedragen € 30, 00;
b. De in lid 9.1.4 bedoelde buitengerechtelijke kosten bedragen die kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke zorgaanbieder moet maken om haar vordering te innen. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 35,00.
c. Bij niet-tijdige betaling heeft zorgaanbieder het recht om de client over het Verschuldigd bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te berekenen
vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop de betaling wordt ontvangen Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

Procedure aanvragen vervolgindicatie
1. Uiterlijk 10 weken voor afloop van het geldende indicatiebesluit heeft de zorgaanbieder een gesprek met de client met het oog op indiening van de aanvraag voor vervolgindicatie.
Als een indicatiebesluit is afgegeven met een geldigheid van minder dan zes maanden heeft dit gesprek plaats uiterlijk 7 weken voor afloop van het geldende indicatiebesluit.
2. Tijdens dit gesprek
a. Legt de zorgaanbieder uit waarom het noodzakelijk is dat de client tijdig over een nieuwe indicatie beschikt;
c. Geeft de zorgaanbieder gemotiveerd aan in hoeverre hij de te verwachten ondersteuning kan blijven verlenen en wat de gevolgen zijn voor de client. De zorgaanbieder maakt een
Schriftelijk verslag van dit gesprek en verstrekt een kopie daarvan aan de client.
3. Als de client zelf de vervolgindicatie aanvraagt, herinnert de zorgaanbieder de
Client uiterlijk 9 weken voor afloop van de geldende indicatie aan de termijnen. Uiterlijk 8 weken voor afloop van de geldende indicatie moet de client de aanvraag hebben
ingediend. Als een indicatiebesluit is afgegeven voor minder dan zes maanden, is de zorgaanbieder niet verplicht tot herinnering van de client aan de termijnen. In dat geval moet de cliënt uiterlijk 6 weken voor afloop van de geldende indicatie de aanvraag hebben ingediend. De client verstrekt de zorgaanbieder een kopie van de aanvraag.
4. Als de client de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet volledig heeft ingediend en hij daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie beschikt, kan de zorgaanbieder achteraf kosten in rekening brengen aan de client. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg.

Tussentijdse vervolgindicatie
1. Als de zorgaanbieder constateert dat de geldende indicatie niet meer voldoet voor de benodigde zorg, heeft de zorgaanbieder een gesprek met de cliënt met het oog op indiening van een aanvraag voor vervolgindicatie, welke client zelf moet doen bij de gemeente voor een WMO indicatie.
2 .De zorgaanbieder stelt de cliënt uitdrukkelijk in de gelegenheid een bedenktijd van twee weken in acht te nemen, als deze daar behoefte aan heeft.

16. Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt:
1 door overlijden van de client;
2. Bij wederzijds goedvinden;
3. Na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de client of de zorgaanbieder, met inachtneming van de artikelen 11.2 en 11.3;
4. Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
5. In geval van ontbinding door de rechter.

Opzegging algemeen
1. De client kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van acht weken
2. De zorgaanbieder kan de overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van het in artikel 11.3 bepaalde.

Opzegging door de zorgaanbieder
1. De zorgaanbieder kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen:
a. Als de zorgaanbieder de ondersteuning passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet mag verlenen,
omdat de zorgaanbieder geen toelating heeft op grond van de Wtzi ( Wet toelating Zorginstellingen) de geïndiceerde ondersteuning In dat geval gelden de volgende vereisten voor opzegging:
1. De zorgaanbieder neemt een redelijke opzegtermijn in acht;
2. De zorgaanbieder heeft al bij de intake aan de cliënt duidelijk gemaakt elke vormen van zorg hij wel en niet verleent;
3. De zorgaanbieder spant zich in om voor de client een passend alternatief te vinden.
b. Wanneer de indicatie van de cliënt eindigt en geen nieuwe indicatie is verkregen, of geen indicatie wordt verleend;
c. Als de ondersteuning niet langer nodig is terwijl de indicatie nog loopt. In dat geval gelden de volgende vereisten voor opzegging
1. De zorgaanbieder neemt een redelijke opzegtermijn in acht.
2. De zorgaanbieder heeft al bij de intake aan de cliënt duidelijk gemaakt dat de overeenkomst eerder kan worden beëindigd dan de indicatie aangeeft;
3. De zorgaanbieder heeft de cliënt gewezen op de mogelijkheid van een second opinion over het al dan niet langer nodig zijn van de ondersteuning
d. Om gewichtige redenen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De zorgaanbieder heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de client besproken;
2. De zorgaanbieder heeft de client een passend alternatief aangeboden:
3. De zorgaanbieder heeft de client gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen ;
4. De zorgaanbieder neemt een redelijke opzegtermijn in acht.
De zorgaanbieder is gerechtigd met onmiddellijke ingang de zorg op te schonen dan wel te beëindigen indien ter beoordeling van zorgaanbieder:
1. De client niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze
Algemene Voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting;
2. De client (of zijn gasten) zich schuldig maakt aan discriminatie, excessief alcohol- of drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of (seksuele) intimidatie;
3. De werkplek niet voldoet aan de in de Arbeidsomstandighedenwet gestelde eisen ;
4. Er sprake is van een dermate slechte hygiënische situatie dat van de medewerkers van zorgaanbieder redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij dat accepteren;
5. Het faillissement van client wordt uitgesproken, of anderszins een bewindvoerder voor client wordt aangesteld;
6. De cliënt wordt opgenomen in een ziekenhuis.
Informatie bij beëindiging
Bij beëindiging van de overeenkomst vindt een gesprek plaats tussen de client en een hiertoe bevoegde, door de zorgaanbieder aangewezen functionaris waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Dit gesprek omvat in ieder geval:
1. Aan welke instantie/zorgverlener door de zorgaanbieder informatie wordt gegeven en welke informatie dit betreft;
2. Informatie over afspraken die de zorgaanbieder met derden heeft gemaakt met betrekking tot de nazorg.
Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven

17. Aansprakelijkheid

1 Zorgaanbieder is jegens client niet aansprakelijk voor schade die door een (Ieer1ing-)medewerker en/of stagiair is veroorzaakt, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van zorgaanbieder wordt gedekt.
2. Kleine schades tot € 50,00 als gevolg van onachtzaamheid tijdens de normale uitvoering van de zorg zijn voor rekening en risico van cliënt.
3 Client is gehouden zorgaanbieder schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen zorgaanbieder instellen ter zake van schade ontstaan door de verleende ondersteuning
3. Het is cliënt niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van zorgaanbieder aan personeel van zorgaanbieder volmachten te verstrekken waaronder mede verstaan bankpassen en codes, creditcards, etc. Bij overtreding van een dergelijk verbod aanvaardt zorgaanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die hieruit voortvloeit.
4. Het is client alleen toegestaan zich ten tijde van de ondersteuning samen met zorgverlener te verplaatsen in een motorvoertuig indien — ongeacht wie het voertuig bestuurt –
a. De bestuurder een geldig rijbewijs heeft.
b. Het motorvoertuig verzekerd is.
c. Het motorvoertuig een inzittendenverzekering heeft.
d. In geval van schade, waaronder tevens verstaan het eigen risico en verhoogde premie door het vervallen van (een deed van) de no-claimkorting, komt deze te allen tijde voor rekening van client.
5. Wanneer schade is ontstaan, dient die zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Voor vergoeding dient client de schade schriftelijk met insluiting van de originele factuur te bevestigen binnen tien dagen na beëindiging van de zorg. Voor alle schades geldt een eigen risico van € 50,00 voor client. De schade dient te allen tijde te kunnen worden vastgesteld door een expert van de aansprakelijkheidsverzekeraar van zorgaanbieder. De aansprakelijkheid van zorgaanbieder voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar gedane uitkering

18. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: gebrek aan personeel, werkstaking, bedrijfsbezetting en overige optredens van werknemersorganisaties, overheidsmaatregelen, oorlog, oorlogsgevaar, molest, onlusten, stremmingen in het vervoer, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, machinebreuk, storing in de leveringen van energie en water, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers alsmede het geval dat zorgaanbieder door eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld haar verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
2. Onder overmacht genoemd in artikel 13.1 wordt in ieder geval ook verstaan elke niet aan zorgaanbieder toe te redenen omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de verplichting van zorgaanbieder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of op grond waarvan de nakoming van de overeenkomst door zorgaanbieder redelijkerwijs niet van haar Kan worden gevergd
3. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, ontstaan zorgaanbieder van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de client uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.
4. In geval van langer durende overmacht zal zorgaanbieder daarvan onverwijld mededeling doen aan de client, en zal client na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht
hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, onder de verplichting zorgaanbieder het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

19 Klachten en geschillen

Klachtenregeling
1. De zorgaanbieder beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel als mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de zorgaanbieder, nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de zorgaanbieder volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst afgehandeld. De klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtbehandeling.
4. Als de klacht niet conform dit artikel is afgehandeld, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhang is maken van het geschil te lopen.

Geschillenregeling
1. Geschillen tussen de client enerzijds en de zorgaanbieder anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst. kunnen zowel door de cliënt als door de zorgaanbieder schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de:

Geschillencommissie van SPOT, Postbus 1 2 3740 AA te Baarn.

2. Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie slechts bevoegd als de vordering een financieel belang ‘van 5.000 euro niet te boven gaat.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de cliënt zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven conform het Klachtenreglement van SPOT en met in acht name van artikel 14.1 bij de zorgaanbieder heeft ingediend.

20 Toepasselijk recht

Op alle door zorgaanbieder gesloten overeenkomsten c.q. verrichte handelingen is uitsluitend fret Nederlands recht van toepassing.